Adatvédelmi Tájékoztató

GERGELYANDI Gergely Andi ev. – a továbbiakban www.gergelyandi.com – tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen iránymutatás tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy a www.gergelyandi.com milyen információkat tart nyilván, és azokat miként használja fel. Megtudhatja, hogy hogyan tudja ellenőrizni ezen adatok pontosságát, és miképp kérheti azok törlését a www.gergelyandi.com nyilvántartásából. Az adatfelvétel, és adatkezelés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek a www.gergelyandi.com honlapjáról hiperlinkkel érhetőek el.

 1. Általános jogi közlemény

Mi, az GERGELYANDI Gergely Andi EV. (továbbiakban: Adatkezelő) a gergelyandi.com internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetjük, amely Weboldalon online értékesítési tevékenységet folytatunk, azaz Webáruházat működtetünk (továbbiakban: Webáruház).

A Webáruházon keresztül Ön meg tudja vásárolni egyes termékeinket, azonban ehhez szükséges bizonyos személyes adatok megadása.

Tájékoztatjuk, hogy a Webáruházban való vásárlásnak nem feltétele a regisztráció, de Önnek lehetősége van regisztrálni. A regisztrációval kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót itt olvashatja el.

A jelen tájékoztatóban foglaljuk össze a Webáruházból való vásárlás, és a megvásárolt termék leszállítása miatt szükséges személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat. Tájékoztatjuk, hogy kizárólag 18. életévét betöltött személy vásárolhat a Webáruházban, így csak nagykorú személy adatait kezeljük.

 1. Adatkezelő megnevezése

Név: GERGELYANDI Gergely Andi EV.

Székhely: 2100 Gödöllő Bercsényi u. 44.

Nyilvántartási szám:

Adószám: 69959110-1-33

E- mail cím: info@gergelyandi.com

 1. Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az egyes termékek Webáruházon keresztüli megrendelése és ezen megrendelések teljesítése, azaz a termékek leszállítása.

 1. Adatkezelés jogalapja

Az Ön által leadott megrendeléssel szerződés jön létre Ön és az GERGELYANDI Gegrely Andi ev. között, így az adatkezelés GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontján alapul, azaz az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, és amelynek megkötésére az Ön megkeresése alapján kerül sor.

Kezelt személyes adatok

Tájékoztatjuk, hogy az alábbiakban meghatározott személyes adatok nélkül Ön nem tud megrendelést leadni, amely esetben azonban személyes adatot sem kezelünk.

A kezelt személyes adatok köre:

 • Teljes név,
 • Elérhetőség (telefon és email cím),
 • Szállítási cím,
 • Számlázási cím,
 • Adószám,
 • Regisztrált felhasználó esetén: regisztrációkor megadott felhasználó név.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben cégnévre kéri a számlát kiállítani, abban az esetben lehetősége van cégnevet is megadni.

Kérjük, hogy minden esetben valós, pontos adatokat adjanak meg. Nem vállalunk felelősséget a hiányosan, pontatlanul vagy nem valós adatok megadásából eredő következményekért.

Tájékoztatjuk, hogy különleges adatot, illetve a fentiekben fel nem sorolt személyes adatokat nem kezelünk, így kérjük, hogy ilyen adatokat ne küldjenek, ne osszanak meg velünk.

 1. Adatfeldolgozó, adattovábbítás

Az Ön által megrendelt termék házhozszállítása érdekében az Ön nevét, telefonszámát, szállítási címét átadjuk a [*]-nek (székhely: [*]; cégjegyzékszám: [*]; adószám: [*]; adatvédelmi tájékoztató: [*]).

Tájékoztatjuk, hogy a fentieken kívüli más személy, szervezet az adatait nem ismerheti meg, ahhoz nem férhet hozzá.

 1. Adatok kezelésének időtartama

Az adatokat az adatkezelés céljának elérésig, azaz a megrendelt termék leszállításáig kezeljük, ezt követően azokat – amennyiben jogszabály nem kötelez azok megőrzésére – töröljük.

Tájékozatjuk, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján a számviteli bizonylatokat a termék leszállításától számított 8 évig köteles vagyunk őrizni.

Tájékoztatjuk, hogy számviteli bizonylatnak minősül a megrendelés leadása, a vásárlásról kiállított számla valamint a megrendelt termék futárszolgálatnak való átadásáról, és az általuk való teljesítésről szóló dokumentum, igazolás.

 1. Adatok tárolása

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi Ön személyes adatait a jogosulatlan megismeréstől, felhasználástól, megsemmisítéstől, megváltoztatástól.

Az Ön által megadott személyes adatokat mi, a GERGELYANDI Gergely Andi EV. tároljuk a saját szerverünkön, amely a [2100 Gödöllő Boglárka u. 1.] cím alatt található.

 1. Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségei

Személyes adatai kezelése esetén Önt számos jog megilleti, amely jogokat az GERGELYANDI Gergely Andi EV. 2. pontban meghatározott, bármely elérhetőségére küldött kérelem útján gyakorolhatja.

A személyes adatokhoz való hozzáférés és azok helyesbítésének joga

Személyes adataihoz bármikor jogosult hozzáférni, másolatot kérni, továbbá azokat helyesbíteni vagy frissíteni.

A hozzáférési jog alapján Ön jogosult arra, hogy az alábbiakról információt kapjon:

 1. a) az adatkezelés céljai;
 2. b) az érintett személyes adatok kategóriái;
 3. c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 5. e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Értjük ennek fontosságát, ezért amennyiben élni kíván ezen jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Adathordozhatósághoz való jog

Személyes adatai hordozhatóak, így Ön jogosult arra, hogy tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja azokat. Ez azt jelenti, hogy Ön az általunk kezelt személyes adatait számítógép által olvasható és Ön által más személynek elektronikus úton átadható formátumban kapja meg.

Amennyiben gyakorolni kívánja az adathordozhatósághoz való jogát, vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben

 1. a) személyes adataira már nincs szükség azon cél(ok)hoz, amely(ek)re tekintettel azokat begyűjtöttük; vagy
 2. b) nincs jogalapja az adatkezelésnek; vagy
 3. c) tiltakozik személyes adatai kezelése ellen;
 4. d) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 5. e) személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja.

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, amikor törvény határozza meg az adatkezelés időtartamát, Ön nem jogosult az adatainak törlését kérni, mivel azok megőrzésére minket jogszabály kötelez.

Az adatkezelés korlátozásának joga

Ön abban az esetben korlátozhatja személyes adatainak kezelését, amennyiben

 1. a) úgy véli, hogy az Önnel kapcsolatban tárolt személyes adatok nem pontosak; vagy
 2. b) a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik, de ahelyett, hogy a törlésüket kérné, inkább korlátozni szeretné a kezelésüket; vagy
 3. c) személyes adataira nincs többé szükségünk azon cél(ok)hoz, amely(ek) miatt eredetileg begyűjtöttük azokat, Ön azonban igény tart ezen adatokra valamely peres követelés benyújtása, érvényesítése vagy a követeléssel szembeni védekezés céljából vagy
 4. d) Ön tiltakozott személyes adatai kezelése ellen és várja az arra vonatkozó visszaigazolást, hogy az Ön tiltakozással kapcsolatos érdekei felülírják-e az adatkezelés jogalapját.

Amennyiben korlátozni kívánja személyes adatai kezelését, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

A tiltakozás joga

Ön személyes adatainak kezelése ellen bármikor tiltakozhat. Ilyen szándék esetén vegye fel velünk a kapcsolatot a 2. pontban meghatározott valamely elérhetőségen keresztül.

Valamely jog gyakorlásának megtagadása esetén, vagy ha Ön nem elégedett a tőlünk kapott válasszal, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefonszám: +36 (1) 391-1400; email cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Adatkezelési tájékoztató utoljára frissítve és hatályos: 2018. május 24. napjától